skyep:แพคเก็จเหมาทั่วโลก >60ประเทศ

ชื่อสินค้า: แพคเก็จเหมาโทรทั่วโลก  มากกว่า 60ประเทศ

ประเภทสินค้า: แพคเก็จสไคป์ (skype package)

รูปแบบการซื้อ: มี 3แบบ ตามระยะเวลาการใช้งานแพคเก็จ คือ 1เดือน, 3เดือน, และ 12เดือน

ราคาสินค้า: คลิกที่นี่

รายละเอียด:

 1. ผู้ ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือ เบอร์มือถือ ในพื้นที่ 42ประเทศ ตามรายชื่อประเทศที่อยู่ในแพคเก็จสินค้านี้
  - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype
  - ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ)
  - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ผู้รับปลายทาง จะต้องอยู่ในพื้นที่ 41ประเทศรายชื่อในแพคเก็จนี้เท่านั้น
  - สามารถโทรไปเบอร์ปลายทางที่เป็นทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ เพียง 8ประเทศ คือ Canada, China, Guam, Hong Kong S.A.R., Puerto Rico, Singapore, Thailand, United States ส่วนประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะสามารถโทรไปหาได้เฉพาะเบอร์บ้าน
 2. โทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ละครั้งโทรได้นาน 2ชม./ครั้ง เมื่อครบเวลาแล้วสัญญาณจะถูกตัด (โปรดอ่าน นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรม เพิ่มเติม)
 3. ใช้โทรไปหาเบอร์ปลายทางได้สูงสุดวันละ 50เบอร์ที่แตกต่างกัน
 4. ไม่สามารถโทรไปเบอร์ฉุกเฉิน หรือเบอร์พิเศษต่างๆได้ เช่น 1144 1177 หรือ 1900

หมายเหตุ:

 • ไม่สามารถโทรไปเบอร์พิเศษที่ไม่ใช่เบอร์บ้านหรือเบอร์มือถือได้ เช่น 1133 1331 1668 191 1900xxxxxx
 • ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • เบอร์โทรที่แสดงต่อผู้รับปลายทาง จะเป็นเบอร์สุ่ม ไม่สามารถระบุได้ล่วงหน้า หรือ Private หรือ ไม่แสดงเบอร์ก็ได้
 • เบอร์ โทรที่แสดงให้ผู้รับปลายทางนั้น ผู้รับจะไม่สามารถโทรย้อนกลับมาหาผู้โทรได้ และในช่วงที่ผู้รับพยายามโทรย้อนกลับมาหาผู้โทร ผู้โทรจะไม่สามารถติดต่อผู้รับได้

คำเตือน:

 • สินค้าไม่เหมาะกับการนำไปใช้ติดต่อในเรื่องเร่งด่วน
 • สินค้าต้องใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต ; คุณภาพของอินเตอร์เน็ต และระดับสัญญาณมือถือของเบอร์ปลายทางมีผลต่อความชัดเจนของการโทร
 • อาจจะโทรติดยาก หรือ หลุดบ่อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน และระดับสัญญาณมือถือของเบอร์ปลายทาง
 • ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้หนาแน่น 18.00 - 22.00น. อาจจะโทรได้นานครั้งละ 15 - 30นาที (ระบบจะตัดสาย หากต้องการคุยต่อให้กดโทรใหม่)

 

 รายชื่อประเทศที่อยู่ในแพคเก็จ เหมาโทรทั่วโลก 60ประเทศ

skype unlimited world over 60 countries

 


นโยบายการใช้งานแพคเก็จโทรสไคป์

นโยบายการใช้งานอย่างยุติธรรม

สำหรับแพคเก็จโทรเหมาจ่ายของสไคป์แบบไม่จำกัดนาที (Unlimited min)

 1. โทรได้สูงสุด 10,000นาที/เดือน
 2. โทรได้ไม่เกิน 6ชม./วัน หรือ 360นาที/วัน
 3. แต่ละวันโทรได้ไม่เกิน 50เบอร์ที่แตกต่างกัน (ถ้าเป็นเบอร์ซ้ำไม่ได้นับ แต่ละวันจะโทรกี่ครั้งก็ได้ในเงื่อนไขข้อ1+2)
 4. ไม่นำบัญชีไปแชร์ใช้ร่วมกับผู้อื่น, ไม่นำไปใช้ในงานขายหรือการตลาดที่มีลักษณะ มีปริมาณการโทรถี่ครั้ง แบบโทรแล้ววางซ้ำๆติดๆกัน

*ยกเว้นแพคเก็จโทรเหมานาทีนั้นจะโทรได้ตามจำนวนนาทีที่ซื้อ

นโยบายการใช้งานวิดีโอคอล

นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรม

สำหรับแพคเก็จวิดีโอคอลกลุ่ม/สไคป์พรีเมี่ยม

 1. ใช้ได้สูงสุด 100ชม./เดือน
 2. ใช้ได้ไม่เกิน 10ชม./วัน
 3. ใช้ได้แต่ละครั้งนานไม่เกิน 4ชม.
can't open file